Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 2-?jų dieną licėjuje vyko pirm?jų klasių moksleivi? priesaika. M?s? mokyklos gretas papild? 33 naujokai. Pradžioje buvo iškilmingai perduota bei įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas,  po to prasid?jo oficiali priesaikos dalis. Pirm?jų klasių moksleiviai mokytojams, t?vams ir draugams pasižad?jo s?žiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?, ugdyti savyje stipri? vali?, draugiškum?, paslaugum?, dr?s? ir teisingum?, sistematingai ir solidžiai mokytis ir nenuilstamai dirbti t?vyn?s labui bei nedaryti nieko, kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui. Mokinių savivaldos pirmininkė Monika Maršalait? pirmokams palinkąjo kantryb?s, ištverm?s ir visokeriopos s?km?s naujoje mokykloje, kad baig? jų išeit? ? tolesn? gyvenim? ne tik kupini žini?, bet taip pat stipr?s savo lietuviška dvasia ir nebijantys ginti savo tapatyb?s. Šios dienos atminimui moksleivi? savivalda pirmokams padovanojo ženkliukus su mokyklos logotipu. Naujus moksleivius pasveikino ir mokyklos direktorius Alvydas Nevulis ?teikdamas po trispalv? ženkliuką ir linkądamas visada b?ti gerais tiek savo mokyklos, tiek ir lietuviškos visuomen?s atstovais.

T? pa?i? dieną taip pat paskelbta nauja moksleivi? savivalda, kurioje šiais mokslo metais dirbs: Viktorija Petruškevi?i?t?, Gintarė Vektoriūtė, Bernardas Jonuška, Jokąbas Zimnickas, Povilas Senda, Paulina Valinčiūtė, Monika Maršalait?, Irena Berneckait?, Edvinas Pajaujis, Deivydas Senda bei Inga Radzevi?i?t?. Savivald? globos mokytoja Irena Nevulienė.

Monika Maršalait?

Komentarai išjungti.