Direktoriaus įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Zarządzenie nr 7 – 2019/2020

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020, poz.493) zarządza się co następuje:

§1

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w sposób elektroniczny wykorzystując stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną.

§2

Nauczyciele ustalają tygodniowy zakres treści nauczania z danego przedmiotu i przekazują dyrektorowi, uczniom i rodzicom.

§3

Nauczyciele każdego dnia przekazują uczniom drogą elektroniczną materiały nauczania zgodnie z obowiązującym planem lekcji danego dnia. Zakres przekazanych treści i zadań powinien być ograniczony do możliwości ich wykonania w ciągu 45 min. oraz łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Czas wykonywania zadań nie dotyczy pracy domowej.

§4

Treści nauczania mogą być przekazywane w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, linków do filmów edukacyjnych, testów „online”, testów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i innych form wybranych przez nauczyciela. Nauczyciel może wskazać materiały prezentowane w programach telewizji publicznej i radiofonii.

§5

Uczniowie zapoznają się z treścią nauczania z danego przedmiotu, wykonują  zlecone zadania i przekazują nauczycielowi drogą elektroniczną w danym dniu lub w innym terminie wskazanym przez nauczyciela. Uczeń wykonuje zadania samodzielnie, sumiennie i systematycznie.

§6

Nauczyciele monitorują postępy ucznia, sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów i wystawiają ocenę za wykonane zadania. Ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego. Rodzice mają obowiązek sprawdzania osiągnięć ucznia w dzienniku elektronicznym.

§7

Nauczyciele wpisują tematy zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W sekcji Uwagi wpisują rodzaje materiałów przekazanych uczniom, zadania do wykonania.

§8

Uczniowie pracujący w domu będą traktowani jako uczestniczący w zdalnym nauczaniu za wyjątkiem uczniów chorych. Informację o chorobie ucznia przekazuje rodzic wychowawcy klasy.

§9

Nauczyciele udzielają uczniom i rodzicom konsultacje drogą elektroniczną w godzinach 8:00-16:00.

§10

Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzian wiadomości ze wszystkich przedmiotów przeprowadza się w formie pisemnej, drogą elektroniczną. Uczeń w wyznaczonym dniu o określonej godzinie otrzymuje od komisji przygotowane zadania egzaminacyjne. Czas wykonania zadań określa komisja. Po zakończeniu pracy uczeń niezwłocznie przekazuje zadania egzaminacyjne komisji. Pozostałe warunki są określone w statucie szkoły i pozostają bez zmian..

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

                                                                                                      

    Dyrektor  Alwid Niewulis

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.