Istorijos paveldo metraščio pristatymas Punsko Kovo 11-osios Licėjuje

IMG_2970

Kovo 11-?j? susitikome su Punske leidžiamo metraš?io „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingi? kraštas) reng?jais ir bendradarbiais. Mokykloje sve?iavosi šio metraš?io vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, jo pavaduotojas, ilgametis Punsko lic?jaus direktorius Juozas Sigitas Paransevi?ius bei paskutinio tomo straipsni? autoriai kun. Marius Talutis ir Nijol? Birgelien?.

IMG_2973

IMG_2971

S. Birgelis papasakojo apie Šlynakiemio miškelyje 1949 m. gruod? žuvusius lietuvi? partizanus kapiton? Jurg? Krikš?i?n?-Rimvyd? ir jo adjutant? Vytaut? Prabul?-Žaib?, apie partizanini? kov? reikšm? kelyje ? Lietuvos laisv? ir nepriklausomyb?. Tikybos mokytojas kun. M. Talutis pristat? kelet? ryškiausi? kun. Juozo Zdebskio, kovojusio už žodžio ir religijos laisv?, ugdžiusio jaunim? tautine dvasia, gyvenimo akimirk?. N. Birgelien? aptar? atliktos m?s? mokykloje anketos d?l tarm?s ir bendrin?s kalbos vartojimo rezultatus, nurod?, kaip gali keistis m?s? kalb?(tarp j? ir tarm?s) vartojimas ateityje – pasirinkus studijas Lietuvoje ir Lenkijoje. J. S. Paransevi?ius primin?, kad m?s? vis? pareiga ginti savo krašt?, gerai pažinti jo istorij?, puosel?ti ir branginti prot?vi? paveld?. Susitikim? pagyvino konkursai, kuriuose galima buvo laim?ti nauj? metraš?io tom? ir pinigin? priz?.

Paulius


Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.