Historia szkoły

Pierwsze szkoły w Wielkim Księstwie Litewskim powstały w XVI w. W 1526r. dekretem synodu biskupa wileńskiego zobowiązano wszystkie parafie do tworzenia szkół. Obok szkółek parafialnych działały w miastach szkoły samorządowe, a najdostojniejsi uczyli dzieci w prywatnych szkołach.

W okresie zakazu druku litewskich książek i czasopism, w Puńsku i okolicy działały małe wiejskie szkółki, w których uczyli najmowani nauczyciele tzw. “daraktoriai”. Dopiero w czasie Wielkiej Wojny Towarzystwo “Žiburys” założyło w Puńsku litewską szkółkę, w której pracował A. Baltrukonis.

W latach międzywojnia nie było w Puńsku szkoły w litewskim językiem nauczania. Język litewski jako przedmiot również nie był stale wykładany.

W oficjalnej polityce państwa polskiego o mniejszościach narodowych zaczęto mówić dopiero w 1951r. Wówczas otworzyły się możliwości organizowania litewskich szkół. W 1952r. Ministerstwo Edukacji zorganizowało w Miedzeszynie koło Warszawy pierwszy kurs dla nauczycieli języka litewskiego, który poprowadził prof. Jan Otrębski. Uczestnicy kursu- pierwsi nauczyciele jęsyka litewskiego nie posiadali kwalifikacji, a niektórzy nawet średniego wykształcenia.

Jesienią 1952r. Powstały pierwsze 4 litewskie szkoły, do których uczęszczało 160 uczniów. W innych wykładano język litewski jako przedmiot. Uczyło się w nich 360 uczniów.

W grundiu 1953r. w Liceum Ogółnokształcącym w Suwałkach utworzono litewską klasę (wówczas VIII) liczącą 23 uczniów. Ona stanowiła zalążek późniejszego LO w Puńsku. Ministerstwo Oświaty skierowało dwóch jej absolwentów na studia lituanistyczne do Wilna. Po uzupełnieniu w IX klasie programu naucznia treściami pedagogicznymi i metodycznymi, absolwenci tej klasy w 1957r. stanowili pierwszą grupę wykwalifikowanych nauczycieli, którzy podjęli pracę w nauczaniu początkowym. Wówczas rozpoczęły się starania o utworzenie liceum ogólnokształcącego bliżej wsi zamieszkałych przez ludność narodowości litewskiej.

W 1956r. na mocy Dekretu Ministra Oświaty powstaje Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. W roku szkolnym 1956/57 zorganizowano klasę VIII liczącą 23 uczniów oraz przeniesiono 9 uczniów litewskiego pochodzenia z Suwałk, którzy utworzyli klasę IX. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Łysakowski, a jego zastępcą Józef Vaina. Pracowani nauczyciele: J. Staśkielunas, H. Vaina, W. Pojawis. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1959r., do którego przystąpiło 10 abiturientów.

Z biegiem lat absolwenci szkoły, po ukończeniu studiów, powracali tu do pracy. W ten sposób rosły kwalifikacje tutejszych nauczycieli i obecnie szkoła może poszczycić się dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku jest jedyną ponadgimnazjalną szkołą z litewskim językiem nauczania w Polsce. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 50-lecia swej działalności. Uczy się w niej 104 uczniów, pracuje 15 nauczycieli. Wszystkie przedmioty, oprócz historii, georgrafii i języków, są wykładane po litewsku. Uczniowie uczą się z polskich podręczników, według programów nauczania, zatwierdzonych przez Ministra Edukacji. Dodatkowo wykładana jest historia i geografia Litwy.

Po ukończeniu liceum powyżej 60% młodzieży kontynuuje naukę na wyższych uczelniach Polski i Litwy. Ostatnio coraz więcej absolwentów wybiera litewskie uczelnie. W 1992r. Liceum nadano imię 11 Marca. W ten sposób została upamiętniona data restytucji państwowości Litwy.

Swoje zdoności i zainteresowania licealiści rozwijają na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła oferuje bogatą sieć kółek zainteresowań. Działa grupa taneczna “Šalčia”, kółko miłośników poezji, szkolny chór “Pašešupiai”, kółko dramatyczne, sekcje piłki koszykowej. Uczniowie, myślący o zawodzie dziennikarza, mogą próbować sił w szkolnej gazetce “Demesio”.

Grupy artystyczne uczestniczą w różnych świętach i uroczystościach, wyjeżdżają do innych szkół, biorą udział w konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. W szkole odbywają się ciekawe imprezy przygotowane przez uczniów np. otrzęsiny, wieczór adwentowy, spotkanie wigilijne, pożegnanie abiturientów i inne. Czas w naszej szkole upływa szybko, gdyż nikt w niej się nie nudzi. Oprócz nauki uczniowie mają możliwość atrakcyjnie spędzić czas wolny oraz rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dlatego u nas mniej agresji, problemów alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych.